Mẫu hồ sơ tập sự

Gửi lên: 23/08/2011 21:43, Người gửi: Admin, Đã xem: 3637

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN XÉT CÔNG NHẬN HẾT TẬP SỰ

 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN HẾT TẬP SỰ

TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ

 

 

- Tôi tên là:................................................................... Mã ngạch:15113

- Sinh ngày: .................................................................................................................................

- Quê quán: .................................................................................................................................

- Chổ ở hiện nay: ........................................................................................................................

- Dân tộc: ....................................  Tôn giáo: ..............................................................................

- Trình độ văn hóa: ......................................................................................................................

- Trình độ chuyên môn: ...............................................................................................................

- Đơn vị công tác: tổ…………………………………….…trường THPT Đại Từ

Tôi đã được Sở GD&ĐT Thái Nguyên quyết định tuyển vào ngành  công tác tại trường THPT Đại Từ, vị kể từ ngày …/…/2010 theo quyết định số…../….

Nay thời gian tập sự của tôi sắp kết thúc, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng xét công nhận hết tập sự trường THPT Đại Từ, xem xét và công nhận hết tập sự cho tôi theo qui định.

Nếu được xét công nhận hết thời gian tập sự tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các nội qui, qui định của đơn vị, Trường, các chế độ chính sách của Nhà nước và tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được phân công.

 

 

 

Đại Từ, ngày 23 tháng8  năm 2011

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

 

 

 

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN TỰ THUẬT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

TRONG THỜI GIAN TẬP SỰ

 

Kính gửi:  HĐ XÉT CÔNG NHẬN HẾT TẬP SỰ TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ

 

- Họ và tên:                                                                Mã ngạch: 15113

- Sinh ngày:                         

- Quê quán:

- Chổ ở hiện nay:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Tôi đã được trường tiếpnhận và giao nhiệm vụ tập sự ngạchgiáo viên

tạitổ.....trường THPT Đại Từ, từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20… theo quyết định số…./…...........................

Qua thời gian tập sự tôi xin tự kiểm điểm các mặt phấn đấu và rèn luyện như sau:

I. Chínhtrị tư tưởng(nhận thức chính trị, đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ trong công tác...)

...........................................................................................................................................................

 

II. Côngtác chuyên môn: (Thực hiện giờ giấc, hồ sơ chuyên môn, thực tập chuyên môn, tiến độ cho điểm, tham gia bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém, kết quả xếp loại chuyên môn của tổ….)

...........................................................................................................................................................

III. Họctập bồi dưỡng nâng cao trình độ(nhất là các chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ giáo viên đã qui định của ngạch công chức, viên chức đang tập sự).

...........................................................................................................................................................

IV. Các công tác khác: (Công tác chủ nhiệm lớp, tham gia các hoạt động của Công đoàn, đoàn TN, hoạt động xã hội trong và ngoài  nhà trường….)

...........................................................................................................................................................

V. Tự nhận xét

- Ưu điểm:.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Khuyết điểm:..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Nguyện vọng và hướng phấn đấu:...............................................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

 

Đại Từ, ngày  25 tháng 8  năm 2011

Người tự kiểm điểm


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 


BẢN NHẬN XÉT GIÁO VIÊN TẬP SỰ

 

Kính gửi: HĐ XÉT HẾT TẬP SỰ TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ

 

Tôi tên là: …………………………………………..............Mã ngạch: 15113

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Hệ số lương: ....................................................... Bậc:..............................

Đơn vị công tác: Tổ…………………….…………….., trường THPT Đại Từ

Tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn tập sự giáo viên..................................

……………………………………………dạy môn…………………………..

Công tác tại tổ……………………………………….., trường THPT Đại Từ

Qua thời gian hướng dẫn tập sự, tôi có nhận xét như sau:

Ưu điểm:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Khuyết điểm:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tôi xin đề nghị Hội đồng xét hết tập sự trường THPT Đại Từ xét công nhận hết thời gian tập sự cho .............................................. …………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về lời nhận xét của mình.

 

Đại Từ, ngày 26 tháng 8  năm 2011

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

 

 

 

Tải về

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Trần Văn Hưng (tranhungdaitu@gmail.com)
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 23/08/2011 21:43
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    50
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File