Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học (2012-2013)

Gửi lên: 11/11/2012 23:48, Người gửi: Admin, Đã xem: 5863
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ

 
 
 
Số:......./KH-NT
CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
                            Đại Từ, ngày 30  tháng 9  năm 2012
                                                          
 
KẾ HOẠCH
Công tác kiểm tra nội bộ trường học  
Năm học: 2012 - 2013

 
 
 
- Căn cứ Chỉ thị số : 2737/CT-BGD&ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013.
- Căn cứ hướng dẫn số:  2068/SGD&ĐT-TTr ngày 13 tháng 9 năm 2012 về hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên .
- Căn cứ Kế hoạch năm học 2012 - 2013 của trường THPT Đại Từ đã được Sở GD&ĐT Thái Nguyên phê duyệt.
- Trường THPT Đại Từ xây dựng kế hoạch kiểm tra trường học năm học 2012 -2013 như sau:
 
I. Đánh giá hoạt động kiểm tra nội bộ trường học trong năm học 2011-2012, những thuận lợi và khó khăn trong năm học 2012-2013.
 1. Đánh giá:
Ưu điểm: Nắm được mục tiêu công tác kiểm tra trường học, đã tổ chức được lực lượng kiểm tra kiêm nhiệm và hoàn thành  kế hoạch đề ra.  
Khuyết điểm: Chưa phối hợp kiểm tra hết việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.
 1. Những thuận lợi- khó khăn trong năm học này:
Thuận lợi:
      Các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra trường học được Sở GD&ĐT Thái Nguyên chỉ đạo cụ thể.
      Công tác kiểm tra trường học được thực hiện thường xuyên.
Khó khăn:
      Một số cán bộ quản lí chưa được bồi dưỡng công tác kiểm tra.
      Trường có 45 lớp học 2 ca nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lí, kiểm tra.
 
II. Nhiệm vụ trọng tâm.
            - Năm học 2012 - 2013 là năm thứ hai tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
           - Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh. Đặc biệt coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
           - Củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tra cũng như đội ngũ nhà giáo trong đơn vị, góp phần chỉ đạo tốt công tác đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
           - Kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, chú trọng năng lực giáo dục đạo đức cho học sinh, phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán, tăng cường vai trò hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh.
           - Tập trung phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt nhằm xây dựng nền nếp, kỉ cương, trách nhiệm trong công tác dạy và học, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo nếu có.
 
III. Nội dung kế hoạch
1.Nội dung:
Năm học 2012-2013 nhà trường tập trung kiểm tra các nội dung sau:
1.1. Tiếp tục kiểm tra việc phát huy kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tiếp tục duy trì hoạt động này trở thành thường xuyên trong nhà trường. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” .
1.2. Kiểm tra việc thực hiện xây dựng trường học thân thiện an toàn, lớp học thân thiện, nhà vệ sinh sạch sẽ.
1.3. Kiểm tra chất lượng giảng dạy, việc đổi mới phương pháp của giáo viên, và hoạt động học tập của học sinh nhất là các lớp có HS yếu, kém.
1.4. Kiểm tra việc chấm, trả bài, việc soạn, sử dụng giáo án của giáo viên và việc áp dụng chuẩn kiến thức kĩ năng  trong giảng dạy.
1.5. Kiểm tra các nhiệm vụ chuyên môn, và công tác chủ nhiệm lớp.
1.6. Kiểm tra việc thu – chi và sử dụng ngân sách.
            1.7. Kiểm tra việc thực hiện nền nếp kỉ cương trường học.
           1.8. Kiểm tra việc dạy thêm và học thêm trong và ngoài nhà trường.
2.Tổ chức lực lượng:
-  Phân công  giáo viên cốt cán có uy tín giúp thủ trưởng đơn vị trong giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có. Phối hợp với Công đoàn để vận động cán bộ viên chức chấp hành tốt nhiệm vụ được phân công và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
-  Phân công lực lượng kiểm tra kiêm nhiệm.
Lực lượng kiểm tra:
+ BGH:  3 đồng chí Phó Hiệu trưởng
 1. Nguyễn Thị Thanh Hiến
 2. Phan Vĩnh Thái
 3. Trần Đăng Minh
+ Ban thanh tra nhân dân :  3 đồng chí.
                                      1. Trần Thị Dân
                                      2. Hà Thị  Liễu
                                      3. Đoàn Đức Hải
+ Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn.
 
3. Các hoạt động kiểm tra
3.1. Kiểm tra toàn diện
a. Nội dung
- Kiểm tra trình độ sư phạm của giáo viên và kiến thức của học sinh.
+ Trình độ kiến thức, kỹ năng.
+ Trình độ về vận dụng đổi mới phương pháp dạy học.
+ Sự hiểu biết của học sinh
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
+ Thực hiện nhiệm vụ được phân công.
+ Chương trình và kế hoạch dạy học theo nội dung điều chỉnh của Bộ GD&ĐT. Việc áp dụng chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học.
+ Chuẩn bị bài lên lớp và đánh giá học sinh.
+ Mức độ tiến bộ của học sinh qua từng học kỳ, cả năm.
+ Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá để thúc đẩy đổi mới phơng pháp dạy học.
- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác.
+ Đảm bảo sĩ số học sinh.
+ Quản lí việc học tập, rèn luyện của học sinh.
+ Quản lí hồ sơ sổ sách.
+ Thực hiện việc giáo dục đạo đức học sinh.
+ Xây dựng nền nếp, rèn luyện thói quen tốt, giúp học sinh chưa ngoan tiến bộ.
+ Phối hợp với gia đình và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
+ Tham gia các công tác khác do nhà trường phân công.
+ Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
+ Tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường.
+ Tự học tự nghiên cứu qua sách báo…..
+ Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn.
b.Những giáo viên được kiểm tra toàn diện trong năm: (Có DS chi tiết kèm theo)
3.2 Kiểm tra chuyên đề:
3.2.1. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động,  phong trào thi đua:
Nội dung:       
- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động:  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
- Kiểm tra việc phát huy kết quả 6 năm thực hiện chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
3.2.2. Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Nội dung
- Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giáo dục kỹ năng sống trong các tiết sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp.
- Tạo mọi điều kiện để học sinh tích cực tham gia học tập, không phân biệt đối xử, xúc phạm học sinh.
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá, tổ chức các ngày hội trò chơi dân gian, thi các trò chơi dân gian, phổ biến các trò chơi dân gian trong giờ sinh hoạt đầu tuần, giờ ra chơi.
- Hướng dẫn học sinh tham quan, chăm sóc và bảo vệ khu di tích Quốc gia 27/7, chăm sóc cây xanh, vườn hoa cây cảnh trong sân trường, bảo vệ môi trường xung quanh trường học, lớp học. Giữ vệ sinh cá nhân vệ sinh nơi công cộng…
- Quản lý tốt các giờ chơi, giờ sinh hoạt tập thể không để cho học sinh chơi những trò chơi nguy hiểm, đảm bảo an toàn không để xảy ra tai nạn trong nhà trường.
- Xây dựng tốt nền nếp học tập bộ môn. Ngoài việc giảng dạy tốt theo nội dung chương trình học chính khoá cần theo dõi, phát hiện năng khiếu cá nhân, có tổ chức định hướng
bồi dưỡng năng khiếu để các em có thể phát triển tốt năng khiếu của mình.
- Trong học tập môn thể dục, luyện tập thi đấu thể thao có lồng ghép các trò chơi dân gian phù hợp lứa tuổi và phải đảm bảo sức khoẻ và an toàn tuyệt đối cho học sinh.
- Quản lí sử dụng và bảo quản nhà vệ sinh, giữ vệ sinh trường, lớp học sạch sẽ.
- Kiểm tra việc quan tâm chăm sóc các đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Kiểm tra việc chấm, chữa bài học sinh hàng ngày, chấm, trả bài học sinh qua các lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.
- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh công bằng, khách quan.
- Kiểm tra về tác phong, ngôn ngữ, tư cách đạo đức thầy giáo đối với đồng nghiệp, xã hội, PHHS, học sinh…
3.2.3. Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm:
Nội dung:     
Theo QĐ số: 06/2006/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006 về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và Thông tư số: 43/2006/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006 về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm  của nhà giáo. Thông tư số 30/2009/TT BGD&ĐT về việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông theo thông tư Số: 58/2011/TT-BGDĐT.
(Kiểm tra trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, việc vận dụng các phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học, chất lượng học tập và giáo dục đạo đức học sinh.)
3.2.4. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn:
- Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định (Kiểm tra theo định kỳ 3lần/năm)
      - Kiểm tra việc soạn bài và vận dụng kế hoạch dạy học của giáo viên,  kiểm tra việc áp dụng chuẩn kiến thức kỹ năng cho các môn học (kiểm tra theo kế hoạch tổ chuyên môn và theo định kỳ quy định trong quy chế chuyên môn)
            - Kiểm tra 100% giáo viên trong đơn vị việc ghi sổ báo giảng và soạn giáo án hàng tuần.
3.2.5. Kiểm tra hoạt động tổ  chuyên môn:
-  Kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn  ít nhất 3 lần /tháng  vào thứ 3, có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, nâng cao tay nghề giáo viên.
- Thực hiện các chuyên đề, triển khai các nghị quyết, các quyết định của Đảng, Nhà nước và của  Ngành.
- Tổ chức đăng ký dạy tốt, kiểm tra và xếp loại giáo viên cùng với BGH.
- Báo cáo thống kê theo quy định về công tác chuyên môn.
Kiểm tra 3/3 khối
- Kiểm tra kế hoạch tổ chức một năm thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi tổ chức, cá nhân có một kế hoạch cụ thể.
3.2.6. Kiểm tra các bộ phận chuyên trách:
a Công tác Đoàn thanh niên.
- Kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách Đoàn: theo dõi hoạt động Đoàn, sổ họp BCH, sổ theo dõi quỹ, sinh hoạt , sổ theo dõi cấp quĩ cho HS nghèo, sổ theo dõi Đoàn viên, kế hoạch các phong trào, kế hoạch cá nhân.
- Thực hiện kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, chương trình lồng ghép.
           Tổ chức hoạt động Đoàn.
           Sinh hoạt các ngày lễ lớn
b. Công tác thư viện- thiết bị thí nghiệm.
- Công tác quản lý hồ sơ sổ sách các loại hồ sơ theo quy định,
- Kế hoạch hoạt động thư viện, thiết bị
- Công tác quản lý, bảo quản tài sản, vệ sinh
- Công tác xây dựng và tổ chức hoạt động của mạng lưới thư viện, thẻ bạn đọc, phong trào tặng sách thư viện.
- Công tác cập nhật số liệu, cấp phát và thu hồi sách, thiết bị.
c. Công tác kế toán, văn thư, thủ quỹ.
- Kiểm tra công tác kế hoạch, qui chế chi tiêu nội bộ.
- Kiểm tra công tác công khai tài chính.
- Kiểm kê bảo quản cơ sở vật chất.
- Công tác lập dự toán, quyết toán.
- Công tác lưu trữ công văn, đi, đến, tổng hợp thống kê.
- Công tác thu chi, các chứng từ, hồ sơ thu chi.
- Công tác lập hồ sơ sổ sách, lưu hồ sơ, lưu chứng từ.
- Kiểm tra việc thu chi các loại quỹ.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt hàng tháng vào ngày cuối tháng.
Biện pháp:
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Kiểm tra thực tế.
 
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban KTNB lập kế hoạch báo cáo đồng chí Hiệu trưởng.
2. Các thành viên trong Ban thực hiện theo kế hoạch. Định kỳ hàng tháng họp đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời.
V. Lịch kiểm tra trong năm (theo lịch của từng bộ phận trên)
Lịch kiểm tra hàng tuần sẽ được thông báo trên cuộc họp Ban thi đua.
 
Nơi nhận:
               - TTr SGD (B/c)
               - Ban KTrNBTH (Th/h)
               - Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Văn Hưng
 
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ

 
 
  

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
                            Đại Từ, ngày 25  tháng 9  năm 2012
       
                                                         
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ
Năm học: 2012 – 2013
Kèm kế hoạch số……/KH-NT ngày 25 tháng 9 năm 2012
 
Thời gian Nội dung công việc Tổ chức, cá nhân thực hiện Kết quả
Tháng
8/2012
- Kiểm qua quá trình tổ chức thi lại, xét lên lớp cho HS phải thi lại và RLTH.
- Kiểm tra việc tổ chức chương trình dạy học năm học mới theo các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT.
- Kiểm tra việc khảo sát chất lượng đầu năm HS.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
 
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
Tháng
9/2012
 
- Dự giờ, kiểm tra trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên mới nhận.
- Dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra do Sở GD&ĐT tổ chức.
- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học, báo cáo Thanh tra Sở trước 30/9/2012.
- Kiểm tra các khoản thu của HS đầu năm học.
- Kiểm tra kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận thư viện, thiết bị, kế toán, văn thư thủ quỹ, Ban GD NGLL.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên toàn trường lần 1.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
 
 
 
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng chuyên môn.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
Tháng
10/2012
 
- Dự giờ lần thứ nhất 10/32 giáo viên trong diện kiểm tra toàn diện năm học 2012 – 2013.
- Kiểm tra việc thực hiện xây dựng trường học thân thiện, lớp học thân thiện, các hoạt GD đạo đức, kỹ năng sống cho HS, do Đoàn trường phối hợp với các bộ phận thực hiện.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy - học, công tác kiểm tra cho điểm, quản lý HS của GV chủ nhiệm, GV bộ môn
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
 
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng chuyên môn.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
Tháng
11/2012
- Dự giờ lần thứ nhất  11/32 giáo viên trong diện kiểm tra toàn diện năm học 2012 – 2013.
- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đối với toàn thể CBGV.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy - học, công tác kiểm tra cho điểm, quản lý HS của GV chủ nhiệm, GV bộ môn
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng chuyên môn.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
Tháng
12/2012
- Dự giờ lần thứ nhất 11/32 giáo viên trong diện kiểm tra toàn diện năm học 2012 – 2013.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác dạy thêm, học thêm, công tác quản lý CSVC kiểm kê tài sản, công tác quản lý tài chính .
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy - học, công tác kiểm tra cho điểm, quản lý HS của GV chủ nhiệm, GV bộ môn
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
 
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng chuyên môn.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
Tháng
1/2013
- Kiểm tra công tác công tác kiểm tra đánh giá xếp loại HS HK I, Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhà trường cũng như về địa phương đối với toàn bộ CBGV và HS.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy - học, công tác kiểm tra cho điểm, quản lý HS của GV chủ nhiệm, GV bộ môn.
- Lập báo cáo sơ kết học kỳ I nộp Sở GD&ĐT trước ngày 10/1/2013.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên toàn trường lần 2.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
 
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng chuyên môn.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
Tháng
2/2013
 
- Dự giờ lần thứ hai 10/32 giáo viên trong diện kiểm tra toàn diện năm học 2012 – 2013.
- Kiểm tra hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc GD HS của GVCN. Công tác thu chi tài chính.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy - học, công tác kiểm tra cho điểm, quản lý HS của GV chủ nhiệm, GV bộ môn.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
 
 
 
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng chuyên môn.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
Tháng
3/2013
 
- Dự giờ lần thứ hai 11/32 giáo viên trong diện kiểm tra toàn diện năm học 2012 – 2013.
- Kiểm tra các hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc tổ chức hoạt động giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên trong nhà trường.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy - học, công tác kiểm tra cho điểm, quản lý HS của GV chủ nhiệm, GV bộ môn.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
 
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng chuyên môn.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
Tháng
4/2013
 
 Hoàn thành dự giờ giáo viên kiểm tra toàn diện năm học 2012 – 2013 trước ngày 15/4/2013.
- Kiểm tra các hoạt động dạy thêm học thêm.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy - học, công tác kiểm tra cho điểm, quản lý HS của GV chủ nhiệm, GV bộ môn.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
 
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng chuyên môn.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
Tháng
5/2012
 
- Kiểm tra các hoạt động kiểm tra đánh giá xếp loại HS cuối năm học.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy - học, công tác kiểm tra cho điểm, quản lý HS của GV chủ nhiệm, GV bộ môn.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên toàn trường lần 3.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ vào ngày cuối tháng.
- Xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có)
- Lập báo cáo tổng kết năm học nộp Sở GD&ĐT trước ngày 15/5/2012.
 
- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng.
- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng chuyên môn.
- Ban Thanh tra nhân dân.
 
 
Nơi nhận:
               - TTr SGD (B/c)
               - Ban KTrNBTH (Th/h)
               - Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Văn Hưng
 

Tải về

Từ site Trang điện tử Trường THPT Đại Từ:
( Dung lượng: 144.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 11/11/2012 23:49
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  426
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File