KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ

Gửi lên: 02/10/2012 20:50, Người gửi: Admin, Đã xem: 1449
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ

 
 
 
Số: ……/KH-ĐTN
 
 
      Đại Từ, ngày 20  tháng  9 năm 2012
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ
NHIỆM KỲ 2012- 2013
________________________
Căn cứ theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Huyện Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Đại Từ xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đại Từ- nhiệm kì 2011- 2012, những thuận lợi khó khăn, những mặt tích cực, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua; xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2012- 2013, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong trường;
- Kiểm điểm đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ 2011- 2012,  chuẩn bị đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012- 2013 đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra;
2. Yêu cầu
- Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình đại hội đảm bảo đúng Điều lệ Đoàn, sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Chi bộ, BGH nhà trường, những định hướng, chỉ đạo của Huyện Đoàn; thực chất, thực tiễn, hiệu quả và tiết kiệm;
- Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau đại hội; phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, tranh thủ ý kiến đóng góp của quý thầy cô giáo, các tổ chuyên môn và đoàn viên, thanh niên cho nội dung văn kiện đại hội;
- Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2012- 2013 đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn các chức danh, có số lượng và cơ cấu hợp lý.
II. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ QUY MÔ ĐẠI HỘI
1. Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đại Từ, nhiệm kì 2012- 2013 là: chiều ngày 6/10/2012 và sáng ngày 07/10/2012 (Thứ Bảy và Chủ Nhật).
2. Số lượng đại biểu
- Đại biểu chính thức: ……. trong đó:
+ Đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm: 13
+ Đại biểu được bầu chọn từ cơ sở: ………

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Đại hội thực hiện các nội dung sau:
1. Thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình hành động, công trình thanh niên, hệ thống chỉ tiêu về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhiệm kỳ 2011- 2012;
2. Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2012- 2013;
3. Kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đại Từ nhiệm kỳ 2011- 2012;.
4. Xây dựng đề án nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2012- 2013;
IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm có các đồng chí:
- Ban Tổ chức Đại hội gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường. Thường trực Ban Tổ chức gồm các đồng chí sau:
- Đ/c Vũ Thị Lan Oanh Bí thư Đoàn trường Trưởng ban;
- Đ/c Trần Minh Tuất  Phó Bí thư TT Đoàn trường Phó ban;
- Đ/c Bùi Tiến Tùng  Phó Bí thư TT Đoàn trường Phó ban;
- Đ/c Mai Hà Quỳnh Anh UV Ban TV Đoàn trường Thành viên;
- Đ/c Vi Thành Ngọc UV Ban TV Đoàn trường Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Đình Huy UV Ban chấp hành Đoàn trường Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Thị Huệ UV Ban chấp hành Đoàn trường Thành viên;
2. Thành lập các Tiểu ban phục vụ đại hội:
2.1. Tiểu ban nội dung. Gồm các đồng chí có tên sau:
- Đ/c Vũ Thị Lan Oanh– Bí thư Đoàn trường                  - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Trần Minh Tuất  – Phó Bí thư TT Đoàn trường      - Phó tiểu ban;
- Đ/c Bùi Tiến Tùng- PBT Đoàn trường                         - Phó tiểu ban
- Thành viên gồm các đồng chí:
+ Đ/c Mai Hà Quỳnh Anh     - UV BTV Đoàn trường
+ Đ/c Vi Thành Ngọc             -  UVBTV Đoàn trường
         + Đ/c Nguyễn Đình Huy        -  UVBCH Đoàn trường
Nhiệm vụ:
- Tham mưu, chuẩn bị Dự thảo văn kiện đại hội gồm:
- Dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2011- 2012.
- Xây dựng dự thảo mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2012- 2013
- Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2011- 2012
- Tham mưu chương trình chi tiết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2012- 2013
- Tham mưu, chuẩn bị các tham luận phục vụ đại hội;
- Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin, ý kiến đóng góp từ cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, thành viên diễn đàn và các ý kiến đóng góp của các đối tượng khác.
2.2. Tiểu ban nhân sự. Gồm các đồng chí có tên sau:
- Đ/c Vũ Thị Lan Oanh– Bí thư Đoàn trường                  - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Trần Minh Tuất  – Phó Bí thư TT Đoàn trường      - Phó tiểu ban;
- Đ/c Bùi Tiến Tùng- PBT Đoàn trường                         - Phó tiểu ban
- Thành viên gồm các đồng chí:
+ Đ/c Mai Hà Quỳnh Anh     - UV BTV Đoàn trường
+ Đ/c Vi Thành Ngọc             -  UVBTV Đoàn trường
         + Đ/c Nguyễn Đình Huy        -  UVBCH Đoàn trường
         + Đ/c Phạm Việt Dũng            - UVBCH Đoàn trường ( CĐ 12A2)
         + Đ/c Đoàn Quang Trung       - UV BCH Đoàn trường ( BT chi đoàn 12A1)
Nhiệm vụ:
- Tham mưu Kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn từ cơ sở;
- Tham mưu đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2012- 2013, tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự trình đại hội;
- Tham mưu nhân sự các bộ phận điều hành đại hội (Ban thẩm tra tư cách đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu…).
2.3. Tiểu ban tuyên truyền, hoạt động. Gồm các đồng chí có tên sau:
- Đ/c Bùi Tiến Tùng – PBT Đoàn trường     -   Trưởng tiểu ban
- Đ/c Mai Hà Quỳnh Anh – UVBTV           - Phó tiểu ban
- Thành viên gồm các đồng chí có tên sau:
      + Đ/c Lê Hồng Phong              - UVBCH chi đoàn CBGV
+ Đ/c Tạ Thị Phương Hiên       -  UVBCH Đoàn trường,
Nhiệm vụ:
- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tổ chức và hướng dẫn các chi đoàn, thực hiện các hoạt động thi đua nhằm chào mừng Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2012- 2012; tổ chức tốt chương trình hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm
- Tham mưu các hình thức và tổ chức trang trí phục vụ đại hội.
2.4. Tiểu ban hậu cầu – Lễ tân. Gồm các đồng chí có tên sau:
- Đ/c Trần Minh Tuất – PBT Đoàn trường – Trưởng tiểu ban;
- Thành viên gồm các đồng chí có tên sau:
                + Đ/c Nguyễn Đình Huy  - UVBCH Đoàn trường- Phó ban
+ Đ/c Nguyễn Thị Huệ      - UVBCH CĐCBGV
+ Đ/c Đặng Hoài Nam       - Chi đoàn CBGV
+ Đ/c Nguyễn Ngọc Bình  - Chi đoàn CBGV
+ Đ/c Vũ Thị Nga              -  Chi đoàn CBGV
+ Đ/c Mai Hà Quỳnh Anh - Chi đoàn CBGV
+ Đ/c Ngô Thị Thu Hoài    - Chi đoàn CBGV
Nhiệm vụ:
- Tham mưu danh sách, chuyển thư mời và đón tiếp đại biểu khách mời;
- Trang trí Hội trường Đại hội, phát ấn phẩm cho đại biểu;
- Tham mưu kinh phí và trang bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho Đại hội;
- Tham gia công tác hậu cầu trong các ngày diễn ra Đại hội.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
1. Tháng 7,8 /2012: Xây dựng kế hoạch chương trình ;
2. Tháng 9/2012: Trình kế hoạch chi bộ - Ban giám hiệu Nhà trường. Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn, các bộ phận liên quan.
3. Tuần 1 và 2 Tháng 9/2012:
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức đại hội chi đoàn, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn trường; giới thiệu ứng cử viên theo Nghị quyết phân bổ của BCH Đoàn trường, góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội.
4. Tuần 3 và 4 tháng 9 năm 2012:
- Ban Thường vụ Đoàn trường tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh văn kiện và các nội dung chuẩn bị cho đại hội;
- Báo cáo xin ý kiến Huyện Đoàn và chi bộ – Ban Giám hiệu về nhân sự chủ chốt, nhân sự Ban Chấp hành.
5. Tuần 1 tháng 10 năm 2012 ( ngày 06, 07/10) :Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kì 2012- 2012.
   Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đồng chí Trưởng (Phó) các tiểu ban, các đồng chí Bí thư chi đoàn căn cứ vào nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đại Từ nhiệm kì 2012- 2012 được tổ chức và tiến hành đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.
 
PHÊ DUYỆT CỦA CHI BỘ T/M BCH  ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư
 
 
 
Trần Văn Hưng
Bí thư
 
 
 
Vũ Thị Lan Oanh
 
 
Nơi nhận:
- Chi bộ, BGH Nhà trường:
- Thường trực HĐoàn
- Các chi đoàn
- Lưu VP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tải về

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 02/10/2012 20:50
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    58
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File