KẾ HOẠCH, QUY CHẾ, Tổ chức hội thi “ Tìm hiểu luật bình đẳng giới ” năm 2011

Gửi lên: 01/10/2011 10:49, Người gửi: Admin, Đã xem: 2135
CĐ GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CĐ TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 195 /KH-CĐ                                                        Đại Từ, ngày 27 tháng 9 năm 2011
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi “ Tìm hiểu luật bình đẳng giới ” năm 2011

 
 
 
I. Mục đích, ý nghĩa cuộc thi:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, phục vụ tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến sâu rộng văn bản pháp luật cho cán bộ, viên chức.
- Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, viên chức về giới và bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ phân biệt đối sử về giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ , viên chức trong nghiên cứu, tìm hiểu và thi hành pháp luật, đồng thời tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của cơ quan, đoàn thể đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.
II. Đối tượng tham gia cuộc thi
Cán bộ, công đoàn viên đang công tác tại trường THPT Đại Từ. Mỗi tổ công đoàn thành lập một đội dự thi gồm từ 03 đến 05 người có cả nam và nữ ( Trừ các tổ không có nam)
III. Nội dung và hình thức tổ chức cuộc thi
- Hình thức thi: Sân khấu hóa
- Nội dung thi:  Thi hiểu biết về Luật bình đẳng giới đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007.
- Thời gian tổ chức: 15h15 ngày 18/10/2011.
- Địa điểm: Tại hội trường trường THPT Đại Từ
- Cách thức tiến hành cuộc thi:  Mçi ®éi dù thi ph¶i tham gia 3 phÇn thi:
- PhÇn hïng biÖn: Mçi ®éi cö thµnh viªn tham gia phÇn hïng biÖn tuyªn truyÒn vÒ “ LuËt b×nh ®¼ng giíi ” trªn c¬ së ®Ò c­¬ng ®­îc chuÈn bÞ chu ®¸o vµ göi tr­íc cho ban tæ chøc héi thi ( Göi tr­íc ngµy 15/10/2011 ). Thêi gian hïng biÖn kh«ng qu¸ 5 phót. Cã thÓ sö dông thªm t­ liÖu, ©m thanh, h×nh ¶nh phô ho¹ ®Ó t¨ng thªm hiÖu qu¶ tuyªn truyÒn. 
- PhÇn tr¶ lêi c©u hái : Mçi ®éi cö ng­êi b¾t th¨m ngÉu nhiªn 02 c©u hái ®Ó  tr¶ lêi vÒ hiÓu biÕt “ LuËt b×nh ®¼ng giíi ” vµ cö 01 ng­êi tr¶ lêi. Thêi gian chuÈn bÞ vµ tr¶ lêi c©u hái kh«ng qu¸ 5 phót.
- PhÇn n¨ng khiÕu: Mçi ®éi tham gia dù thi n¨ng khiÕu theo c¸c thÓ lo¹i: ng©m th¬, h¸t, móa  víi chñ ®Ò ca ngîi h×nh ¶nh ng­êi phô n÷ ViÖt Nam. Thêi gian thÓ hiÖn kh«ng qu¸ 5 phót.
          Nhận được kế hoạch này tổ trưởng công đoàn phối hợp với tổ trưởng chuyên môn tổ chức triển khai tới  cán bộ, đoàn viên công đoàn trong tổ và tiến hành thành lập đội tuyển tham gia theo qui chế đã ban hành và nộp danh sách đội cho Ban tổ chức vào ngày 15/10/2011.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu luật bình đẳng giới ” do Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức trong CNVCLĐ năm 2011. Ban chấp hành công đoàn trường THPT Đại Từ đề nghị các tổ công đoàn phối hợp với tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.
Nơi nhận:
 • Tổ công đoàn
 • Lưu hồ sơ CĐ
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
Phan Vĩnh Thái
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CĐ GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CĐ TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số:  196  /QC-CĐ                                                      Đại Từ, ngày 27 tháng 9 năm 2011
QUY CH
Hội thi “ Tìm hiểu luật bình đẳng giới ” năm 2011

 
 
  

Căn cứ kế hoạch số     / KH-CĐ ngày 27 tháng 9 năm 2011 của BCH Công đoàn trường THPT Đại Từ về việc tổ chức hội thi “ Tìm hiểu luật bình đẳng giới ” năm 2011. Ban chỉ đạo hội thi trư­ờng THPT Đại Từ ban hành qui chế hội thi nh­ư sau:
I/ Đối t­ượng dự thi:
Cán bộ, công đoàn viên đang công tác tại trường THPT Đại Từ. Mỗi tổ công đoàn thành lập một đội dự thi gồm từ 03 đến 05 người có cả nam và nữ ( Trừ các tổ không có nam)
II/ Các đội tham gia hội thi có trách nhiệm
          Thực hiện đầy đủ các hoạt động trong hội thi do ban tổ chức yêu cầu, phải có mặt trong suốt thời gian tiến hành hội thi. Trư­ờng hợp vắng mặt phải có lý do và đư­ợc Ban tổ chức đồng ý.
          Thứ tự dự  thi của các đội đư­ợc bốc thăm trư­ớc khi tiến hành hội thi
          Tham gia đầy đủ các phần thi theo kế hoạch. Tuân thủ đúng thời gian đã qui định cho mỗi phần thi. Nếu quá thời gian qui định sẽ bị Ban giám khảo trừ điểm
          Các đội tham gia dự thi mặc trang phục tự chọn sao cho phù hợp với phần thi của mình. Trang phục phải đảm bảo chỉnh tề, gọn gàng, nghiêm túc. Phải dự nghe trong suốt thời gian hội thi, không đ­ược làm việc riêng trong thời gian tham gia hội thi.
          Không phát ngôn tuỳ tiện, không sử dụng điện thoại di động trong hội trư­ờng làm ảnh hư­ởng đến hội thi.
          Cán bộ giáo viên, học sinh đến dự, cổ vũ và tiếp thu những kiến thức, những hiểu biết đư­ợc thể hiện qua hội thi phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của hội thi.
III/  Nọi dung thi
          Mỗi đội dự thi phải tham gia đủ 3 phần thi về tuyên truyền “ Luật bình đẳng giới ” . Các phần thi của các đội được sử dụng các tư liệu, âm thanh, hình ảnh phụ hoạ để tăng thêm hiệu quả tuyên truyền.          
IV/ Hình thức thi:         Thi theo đội
Trong hội thi mỗi đội dự thi phải tham gia 3 phần thi:
- Phần hùng biện: Mỗi đội cử thành viên tham gia phần hùng biện tuyên truyền về “ Luật bình đẳng giới ” trên cơ sở đề cương được chuẩn bị chu đáo và gửi trước cho ban tổ chức hội thi ( Gửi trước ngày 15/10/2011 ). Thời gian hùng biện không quá 5 phút. Có thể sử dụng thêm tư liệu, âm thanh, hình ảnh phụ hoạ để tăng thêm hiệu quả tuyên truyền. 
- Phần năng khiếu: Mỗi đội tham gia dự thi năng khiếu theo các thể loại: ngâm thơ, hát, múa … với chủ đề ca ngợi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Thời gian thể hiện không quá 5 phút
- Phần trả lời câu hỏi : Mỗi đội tham gia dự thi cử người bắt thăm ngẫu nhiên 02 câu hỏi để  trả lời về hiểu biết “ Luật bình đẳng giới ” và cử 01 người trả lời. Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi không quá 5 phút.
V/ Ban giám khảo, thư­ ký hội thi:
1. Ban giám khảo có nhiệm vụ:         Chấm điểm cho các phần thi
2. Thư­ ký có nhiệm vụ: Tổng hợp điểm, tính trung bình điểm và xếp loại chung của từng thí sinh tham gia dự thi báo cáo Ban tổ chức và Ban giám khảo hội thi.
VI/ Đánh giá kết quả và xếp loại:
1/ Nguyên tắc chung:
          Từng thành viên Ban giám khảo chấm điểm khách quan, trung thực, chính xác, độc lập theo qui định của phiếu điểm. Điểm thi của thí sinh là tổng điểm của tất cả các phần thí sinh tham gia thi và là điểm trung bình cộng do các giám khảo chấm. Nếu phần chấm điểm của giám khảo nào ít hơn, hoặc nhiều hơn điểm trung bình của các giám khảo từ 2 điểm trở lên thì điểm của giảm khảo đó được tính bằng điểm trung bình của các giám khảo còn lại
2/ Biểu điểm: 
          Qui định cho các phần thi như sau: Điểm bài thi đánh giá theo thang điểm 10. Điểm hùng biện: Hệ số 2, điểm năng khiếu : Hệ số 1, điểm trả lời câu hỏi : Hệ số 1
- Phần điểm thi hùng biện : Thang điểm 10, hệ số 2 ( 10 x 2 )
- Phần điểm năng khiếu: Thang điểm 10, hệ số 1 ( 10 x 1 )
- Phần điểm trả lời câu hỏi: Thang điểm 10, hệ số 1 ( 10 x 1 )
VII/ Khen th­ưởng và kỷ luật:
 1. Khen thưởng:
     - 01 giải nhất
     - 01 giải nhì
     - 01 giải ba
     - 05 giải khuyến khích
 1. Kỷ luật:
Cá nhân hoặc tập thể nào vi phạm những điều qui định tại qui chế này tuỳ mức độ nặng, nhẹ sẽ chịu hình thức kỷ luật từ phê bình, khiển trách, cảnh cáo đến tư­ớc quyền tham gia hội thi.
Trên đây là qui chế hội thi “ Tìm hiểu luật bình đẳng giới ” năm 2011 trường THPT Đại Từ yêu cầu các bộ phận tham gia tổ chức hội thi và các đội dự thi thực hiện đúng qui chế này.
 
Nơi nhận:
 • Tổ công đoàn
 • Lưu hồ sơ CĐ
TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI
TRƯ­ỞNG BAN
 
 
 
Phan Vĩnh Thái
 
 
 
 
 
 
C©u hái héi thi “ T×m hiÓu luËt b×nh ®¼ng giíi ”
 
Câu 1: Nêu chính sách nhà nước về bình đẳng giới?
Câu 2: Nêu nội dung quản lý nhà nước về bình đẳng giới ?
Câu 3: Nêu những qui định thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ?
Câu 4: Nêu những qui định thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế ?
Câu 5: Nêu những qui định thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động ?
Câu 6: Nêu những qui định thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực GD và ĐT ?
Câu 7: Nêu những qui định thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực khao học và công nghệ ?
Câu 8: Nêu những qui định thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao ?
Câu 9: Nêu những qui định thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế ?
Câu 10: Nêu những qui định thực hiện bình đẳng giới trong gia đình ?
Câu 11: Nêu mục tiêu bình đẳng giới ?
Câu 12: Nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ?
Câu 13: Nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế ?
Câu 14: Nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động ?
Câu 15: Nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ?
Câu 16: Nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ?
Câu 17: Nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao ?
Câu 18: Nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế ?
Câu 19: Nêu các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình ?
Câu 20: Nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới ?
Câu 21: Nêu trách nhiệm của Bộ,  cơ quan ngang bộ về bình đẳng giới ?
Câu 22: Nêu trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp về bình đẳng giới ?
Câu 23: Nêu trách nhiệm của Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức thành viên về bình đẳng giới ?
Câu 24: Nêu trách nhiệm của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về bình đẳng giới ?
Câu 25: Nêu trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, tổ chức mình ?
Câu 26: Nêu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, tổ chức mình?
Câu 27: Nêu trách nhiệm của gia đình về bình đẳng giới ?
Câu 28: Nêu trách nhiệm của công dân về bình đẳng giới ?
 
 
 

Tải về

Từ site Trang điện tử Trường THPT Đại Từ:
( Dung lượng: 60.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Phan Vĩnh Thái (phanthaidaitu@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 01/10/2011 10:49
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  54
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File