KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020

Gửi lên: 15/02/2012 14:51, Người gửi: quynhvp, Đã xem: 2367
  Uû ban nh©n d©n
tØnh Th¸I Nguyªn

 
 
 
Số:              /KH - UBND
  
       CNG hoµ x· héi CH NGHĨA VIT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
         Thái Nguyên, ngày           tháng 02  năm 2012
                    
 
           
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số           / QĐ-UBND ngày        /02/2012  
 của UBND Tỉnh Thái Nguyên)
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
          Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;
          Căn cứ Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008;
          Căn cứ Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010 -2015;
           Căn cứ Công văn số 855/KH-BGDĐT, ngày 08/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tham gia thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của chương trình phát triển giáo dục trung học;
Căn cứ ý kiến đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 19/HĐND - VP, ngày 02/02/2012 về việc Kế họach triển khai thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Tờ trình số 4660/TTr-SGDĐT, ngày 14/12/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020;
 
UBND tỉnh Thái Nguyên xây dựng  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 với các nội dung sau:
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
1. Một số nét chung
 Tỉnh Thái Nguyên tổ chức dạy và học ngoại ngữ từ rất sớm. Trước những năm 1990, các trường THCS và THPT trên toàn tỉnh chủ yếu dạy và học tiếng Nga hoặc tiếng Trung Quốc. Sau năm 1991 nhu cầu học tiếng Anh của người dân tăng nhanh, do đó tỉnh đã chủ trương phủ kín tiếng Anh đối với cấp học THCS và THPT trên toàn tỉnh theo 2 chương trình: hệ 4 năm ở cấp THCS và hệ 3 năm ở cấp THPT. Tuy nhiên, do chương trình, sách giáo khoa chưa có sự liên thông giữa các cấp nên khi học sinh học hết cấp THCS khi chuyển lên học cấp THPT lại bắt đầu học chương trình, sách giáo khoa hệ 3 năm (học lại từ đầu). Do đó, kết quả học tập bộ môn tiếng Anh của học sinh ở cấp THCS không được liên thông lên ở cấp THPT. Điều này dẫn đến việc dạy và học tiếng Anh có sự chồng chéo, lãng phí, kém hiệu quả.
Đối với cấp Tiểu học, thực hiện dạy theo chương trình tự chọn bắt đầu từ lớp 3 ở các trường Tiểu học có điều kiện về cơ sở vật chất và theo nhu cầu của cha mẹ học sinh.
Bắt đầu từ năm học 2002 - 2003 thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT, tiếng Anh được dạy theo hệ 7 năm bắt đầu từ lớp 6 đến lớp 12. Ngoại ngữ đã trở thành môn thi tốt nghiệp ở cấp THPT. Việc chuyển thi tốt nghiệp đối với bộ môn tiếng Anh từ hệ 3 năm sang hệ 7 năm là một trong những thách thức của cấp THPT. Tuy nhiên, sự cố gắng của giáo viên tiếng Anh và học sinh cũng đã góp phần nâng dần tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh.  
Nhìn chung, chất lượng dạy và học chưa cao do mục tiêu dạy và học tiếng Anh đặt ra chưa rõ ràng, thời lượng dạy và học ngoại ngữ chưa đủ. Đội ngũ giáo viên tiếng Anh còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Trình độ sử dụng tiếng Anh của học sinh thấp.
2. Chương trình và sách giáo khoa
Hiện nay đang thực hiện theo chương trình và sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT ban hành. Các trường THCS, THPT từ lớp 6 đến hết lớp 12 đều triển khai dạy và học ngoại ngữ ( Tiếng Anh ) theo hệ 7 năm. Hầu hết các trường THPT đều triển khai dạy ngoại ngữ theo Ban cơ bản ( chương trình chuẩn và sách giáo khoa theo chương trình chuẩn ). Ở một số trường có điều kiện về chất lượng học sinh tổ chức dạy Ban C, sách giáo khoa Tiếng Anh chương trình nâng cao. Ngoài số tiết theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đều tổ chức dạy các tiết học tự chọn bám sát giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức. Một số trường đã tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Anh để giúp học sinh có cơ hội sử dụng tiếng Anh.
Đối với cấp Tiểu học, tiếng Anh là môn học tự chọn. Theo Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở nhu cầu của phụ huynh học sinh và điều kiện về cơ sở vật chất của các trường Tiểu học, cấp Tiểu học bắt đầu học từ lớp 3 với thời lượng 2 tiết/tuần ở các trường, lớp 2 buổi/ngày, dạy theo bộ sách Let’s go của NXB Oxford (Vương quốc Anh) hoặc bộ sách Let’s learn của Nhà xuất bản Giáo dục.
 
3. Đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh
Đội ngũ giáo viên Tiếng Anh hiện nay được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau (giáo viên dạy tiếng Nga sau đó đi học chuyển sang dạy tiếng Anh; học qua các lớp đào tạo liên kết với Đại học mở; Đại học tại chức; ĐHSP chính quy chuyên ngành tiếng Anh...). Chất lượng đội ngũ không đồng đều giữa các vùng miền tuy rằng trên thực tế hiện nay 100% số giáo viên Tiếng Anh dạy ở cấp Tiểu học, THCS và ở các TTGDTX đều có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học. 100% số giáo viên ngoại ngữ các trường THPT đều có bằng tốt nghiệp Đại học, trong đó một số có bằng thạc sĩ theo chương trình liên kết đào tạo với Philippines. Hằng năm, số lượng giáo viên được tham gia tập huấn hoặc được tham gia các khóa học bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh về chuyên môn, nghiệp vụ còn rất hạn chế. Điều này khiến một số giáo viên gặp không ít khó khăn giảng dạy vì hiểu chưa sâu kiến thức ngôn ngữ.
          Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học hiện nay chủ yếu là hợp đồng theo thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và nhà trường.
Chưa có môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh để giáo viên tiếng Anh có cơ hội nâng cao khả năng giao tiếp (Ví dụ: được tiếp xúc với người bản địa hoặc được tham gia các khóa tập huấn tại các trung tâm mà có giáo viên đứng lớp là người nước ngoài, sử dụng Tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ).
Nhìn chung, đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh cơ bản đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, tâm huyết với nghề, có ý thức phấn đấu vươn lên. Mặc dù đạt chuẩn về trình độ đào tạo, song số giáo viên được đào tạo theo hệ không chính quy còn chiếm tỷ lệ cao. Trong 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), giáo viên còn hạn chế về 2 kỹ năng nghe và nói, chưa đáp ứng được trình độ năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của từng cấp học của khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN) do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ Châu Âu đã ban hành như đã nêu trong Đề án 1400 (Trong Đề án 1400 lấy theo Khung trình độ năng lực chung về ngoại ngữ do Hiệp hội các nhà khảo thí ngoại ngữ Châu Âu (Association of Language Testers in Europe – ALTE) xây dựng sẽ được gọi tắt là Khung năng lực ngoại ngữ - KNLNN bao gồm 6 bậc, trong đó Bậc 1 là thấp nhất và Bậc 6 là cao nhất).
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Hầu hết các trường Tiểu học, THCS, THPT chưa có phòng dạy và học ngoại ngữ chuyên dụng. Các trang thiết bị, đồ dùng dạy học như màn hình TV, bảng tương tác, computers, tranh ảnh kèm theo bộ SGK, tài liệu tham khảo chuyên dụng cho dạy học Tiếng Anh còn thiếu nên việc rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ còn hạn chế. Các trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ của các nhà trường (nếu có) còn nghèo nàn, không đồng bộ, hầu hết các trường chưa có phòng chuyên dạy học ngoại ngữ, phòng nghe nhìn, phòng đa chức năng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đa số các thiết bị nghe nhìn đều được cấp phát từ ngân sách Nhà nước, chỉ một số ít trường được tài trợ hoặc sử dụng nguồn xã hội hoá. Việc dạy học ngoại ngữ hiện nay trên cơ sở sử dụng các trang thiết bị dùng chung của nhà trường như: Máy chiếu, cassette, máy nghe đĩa CD, đầu đọc đĩa VCD chưa đáp ứng được yêu cầu về dạy và học Tiếng nói chung.
5. Chất lượng học tập ngoại ngữ của học sinh
Từ những hạn chế về chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, môi trường để học sinh rèn luyện các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết nên chất lượng học tập Tiếng Anh của học sinh ở các cấp học còn thấp. Hiện nay, sau khi tốt nghiệp THPT chỉ một số rất ít học sinh ở các trường THPT tại trung tâm Thành phố Thái Nguyên có thể đạt được bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ về kỹ năng Đọc, Viết. Các kỹ năng còn lại Nghe, Nói đều hạn chế. Điều này cũng thể hiện việc dạy học theo hình thức thi; hay nói cách khác, thi gì học nấy. Hình thức kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của học sinh hiện nay chủ yếu là qua kỹ năng đọc và viết cũng làm hạn chế sự phát huy năng lực học tập của học sinh.
6. Công tác quản lý, chỉ đạo việc dạy và học
Sở GD&ĐT chỉ đạo sát sao việc dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học. Các phòng GD&ĐT hiện nay cũng đã quan tâm đến việc bộ môn ngoại ngữ (Tiếng Anh). Hầu hết các phòng GD&ĐT đã có chuyên viên phụ trách bộ môn Tiếng Anh. Tuy vậy, công tác quản lý và chỉ đạo về dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường Tiểu học, THCS còn có nhiều hạn chế: chương trình, tài liệu dạy học chưa ổn định (chương trình của cấp Tiểu học), thiếu sự đồng bộ trong dạy học, kiểm tra và thi cử, cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn ở các trường chỉ quản lý và kiểm tra được giáo viên Tiếng Anh về tiến độ chương trình chứ hầu như không quản lý được về nội dung chương trình và kiến thức bài giảng. Hình thức kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ của học sinh hiện nay chủ yếu là kiểm tra và thi viết, chưa có điều kiện đánh giá toàn diện cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tăng cường và nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh một cách đồng bộ và hệ thống trong các cơ sở giáo dục theo định hướng của Quyết định 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 -2020”.
- Thực hiện đổi mới toàn diện việc dạy và học Tiếng Anh ở các cấp học nhằm hướng tới đến năm 2020 nâng cao rõ rệt trình độ Tiếng Anh của học sinh phổ thông, đồng thời triển khai chương trình dạy và học Tiếng Anh 10 năm đối với các cấp học, tạo điều kiện để đến năm 2020 học sinh phổ thông của Thái Nguyên có đủ năng lực sử dụng Tiếng Anh một cách độc lập, tự tin trong giao tiếp, trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội khác.
- Nâng cao một cách cơ bản chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở các trường Tiểu học, THCS, THPT chú trọng các kỹ năng giao tiếp, tạo nền tảng về kiến thức, kỹ năng sao cho học sinh có thể tiếp tục học Tiếng Anh theo yêu cầu cao hơn ở các trường Cao đẳng, Đại học.
- Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các môi trường tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh Thái Nguyên.
- Đổi mới việc dạy và học Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số lượng và trình độ giáo viên theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
2. Mục tiêu cụ thể
- Quy định môn ngoại ngữ được dạy và học trong các cơ sở giáo dục là tiếng Anh. Riêng trường THPT Chuyên có dạy một số ngoại ngữ khác là Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.
- Triển khai Chương trình Tiếng Anh 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 môn Tiếng Anh bắt buộc ở các cấp học phổ thông. Phấn đấu từ năm học 2012 - 2013 bắt đầu triển khai dạy Tiếng Anh theo chương trình 10 năm từ lớp 3 đối với 20% số trường Tiểu học; năm học 2013 – 2014 cho 10% số trường THCS và 10% số trường THPT; năm học 2016 – 2017 cho 70% số trường Tiểu học và 50%  số trường THCS và THPT; năm học 2018 – 2019 cho 100% số trường Tiểu học; năm học 2020 – 2021 cho 100% số trường THCS và trường THPT.
- Phấn đấu đến năm 2020, 100% giáo viên dạy Tiếng Anh và học sinh đạt được trình độ (Theo Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu, gồm 6 bậc) như sau: giáo viên Tiểu học đạt trình độ bậc 4, học sinh sau khi học xong Tiểu học đạt trình độ bậc 1; giáo viên cấp THCS đạt trình độ bậc 4, học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đạt trình độ bậc 2; giáo viên cấp THPT đạt trình độ bậc 5, học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đạt trình độ bậc 3.
 
 III. NHIỆM VỤ
 
1. Nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân để tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Thực hiện dạy học Chương trình tiếng Anh bắt buộc 10 năm được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đảm bảo đủ thời lượng dạy học tiếng Anh theo thiết kế chương trình của từng cấp học, với bộ sách giáo khoa mới do Bộ GD&ĐT ban hành bắt đầu từ lớp 3, với tiến độ của từng cấp học như sau:
(Phụ lục số 02A - Tiến độ thực hiện chung của các cấp học;
 Phụ lục số 2B, 2C, 2D- Tiến độ thực hiện cho từng cấp học kèm theo)
Sau khi kết thúc chương trình tiếng Anh Tiểu học, học sinh có thể đạt được trình độ tiếng Anh tương đương cấp A1 của Khung tham chiếu Chung Châu Âu về ngôn ngữ, tương đương với Bậc 1 theo Khung trình độ năng lực ngoại ngữ; học sinh có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh thông qua học tập, rèn luyện bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, trong đó chủ yếu là hai kỹ năng nghe và nói. Sau khi kết thúc chương trình tiếng Anh THCS, học sinh có thể đạt được trình độ bậc 2. Sau khi kết thúc chương trình tiếng Anh THPT, học sinh có thể đạt được trình độ bậc 3.
 
3. Xây dựng đội ngũ giáo viên: Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Giáo viên phải đạt trình độ B2 (đạt từ 60 – 74 điểm theo thang điểm FCE) để dạy cấp Tiểu học; giáo viên dạy cấp THCS phải có trình độ B2 (đạt từ 75 – 79 điểm theo thang điểm FCE), giáo viên dạy cấp THPT phải có trình độ C1 (đạt từ 80 – 100 điểm theo thang điểm FCE) hoặc các chứng chỉ tương đương khác theo yêu cầu của Đề án.
       Kiểm tra đánh giá thực trạng cả 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) toàn bộ đội ngũ giáo viên đang giảng dạy tại các trường, trên cơ sở đó các cấp quản lý và giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho phù hợp.
Căn cứ vào tiến độ thực hiện hàng năm, xác định số lượng giáo viên cần đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.
(Phụ lục số 03A - Số lượng GV cần đạt chuẩn cho từng cấp học đến năm 2015 và năm 2020; Phụ lục số 03B, 03C, 03D - Nhu cầu GV đạt chuẩn hàng năm cho từng cấp học).
Bồi dưỡng những giáo viên chưa đạt chuẩn về chất lượng theo qui định của Bộ GD&ĐT.
( Phụ lục số 04- số lượng GV, số lớp được bồi dưỡng theo từng giai đoạn)
Ngành GD&ĐT có kế hoạch khảo sát trình độ năng lực và cấp giấy chứng nhận cho GV đạt trình độ theo yêu cầu quy định. 
(Phụ lục số 05 - Số giáo viên được khảo sát từng năm cho từng cấp học)
          4. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả công tác thi và kiểm định chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở các cấp học.
5. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu, phòng chuyên dụng để dạy tiếng Anh trong các nhà trường; Đảm bảo các yêu cầu về sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo v.v.. phấn đấu sỹ số học sinh mỗi lớp học tối đa không quá 35 học sinh.
 
IV. GIẢI PHÁP
1. Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bảo đảm đáp ứng nhu cầu theo mục tiêu đề ra:
+ Kiểm tra thực trạng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với toàn bộ giáo viên đang dạy tiếng Anh hiện nay tại các trường phổ thông. Trên cơ sở nắm chắc thực trạng trình độ của đội ngũ để giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, tự đào tạo để nâng cao trình độ của bản thân, đồng thời sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cho phù hợp.
+ Phối hợp với Đại học Thái Nguyên và các đơn vị có đủ năng lực thực hiện chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ trong giảng dạy và sử dụng tiếng Anh theo qui định của Bộ GD&ĐT, được sử dụng người nước ngoài hỗ trợ kỹ năng Nghe, Nói trong khóa bồi dưỡng. Thời lượng bồi dưỡng cho mỗi khóa học khoảng từ 250 đến 300 tiết học. Khuyến khích các phòng GD&ĐT có điều kiện mở các lớp bồi dưỡng tập trung cho giáo viên dạy tiếng Anh của đơn vị mình.
          +  Tạo điều kiện để những giáo viên tiếng Anh có nhu cầu được đào tạo nâng chuẩn theo học các lớp nâng cao trình độ tiếng Anh (10 chuyên đề sau đại học, thạc sỹ) theo hình thức đào tạo tại tỉnh (Đại học Thái Nguyên), trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội hoặc các trường Đại học Ngoại ngữ khác.
            + Hàng năm phối hợp với Hội Đồng Khảo thí Tiếng Anh của Đại Học Cambridge, Đại học Thái Nguyên và các đơn vị có đủ năng  thực hiện khảo sát năng lực tiếng Anh theo Chương trình First Certificate in English (FCE) của Cambridge University hoặc tương đương để cấp chứng chỉ cho giáo viên tham gia dạy tại các trường theo tiến độ của kế hoạch. Mỗi giáo viên được ngân sách trả lệ phí thi cấp chứng chỉ 01 lần.
  + Không thực hiện bồi dưỡng đối với những giáo viên đủ tuổi nghỉ chế độ vào các năm học 2012-2013 và 2013-2014. Điều động những giáo viên chưa đạt chuẩn ở các trường theo tiến độ đến trường chưa thực hiện. Sau khi được điều động ,nếu giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng và đạt chuẩn theo quy định thì được xem xét quay trở lại nếu trường cũ còn nhu cầu sử dụng.
 
Những giáo viên dạy tiếng Anh sau khi được tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, khảo sát nhưng không đạt yêu cầu theo chuẩn Đề án của Chính Phủ thì không bố trí giảng dạy ở những trường thực hiện Kế hoạch này. Sau 04 năm kể từ ngày Kế hoạch được ban hành, giáo viên đã tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhưng vẫn không đạt yêu cầu thì cấp có thẩm quyền sắp xếp, bố trí cho làm việc khác; nếu không sắp xếp, bố trí được thì giải quyết theo quy định hiện hành.
2. Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh: Căn cứ vào định mức giáo viên theo quy định hiện hành, các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung đội ngũ giáo viên, bảo đảm đáp ứng nhu cầu về số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo. Từ năm học 2012-2013 việc tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ môn Tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong đó yêu cầu:
+ Cấp Tiểu học: giáo viên có trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên và có một trong các chứng chỉ sau (TOEFL 500 điểm, IELTS 5.0, FCE -  B2 đạt từ 60 – 74 điểm theo thang điểm FCE) với thời hạn quy định.
+ Cấp Trung học cơ sở: giáo viên có trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên và có một trong các chứng chỉ sau (TOEFL 525 điểm, IELTS 5.5, FCE - B2 đạt từ 75 – 79 điểm theo thang điểm FCE) với thời hạn quy định.
+ Cấp Trung học phổ thông: giáo viên có trình độ Đại học sư phạm trở lên và có một trong các chứng chỉ sau (TOEFL 575 điểm, IELTS 6.5, FCE - C1 đạt từ 80 – 100 điểm theo thang điểm FCE) với thời hạn quy định.
Đối với các trường thuộc khu vực miền núi và miền núi cao cần có chế độ ưu tiên trong tuyển dụng và bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh thực hiện giảng dạy đảm bảo chất lượng (theo chuẩn kiến thức, kỹ năng) và tính ổn định trong giảng dạy tiếng Anh cho các đối tượng học sinh, trong đó có quan tâm đến đối tượng học sinh là dân tộc thiểu số, dân tộc ít người.
 
3. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo triển khai dạy học tiếng Anh ở cấp Tiểu học, THCS, THPT. Xây dựng hệ thống cán bộ chỉ đạo chuyên môn tiếng Anh các cấp, bao gồm: chuyên viên tiếng Anh phụ trách, chỉ đạo dạy học bộ môn tiếng Anh (Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố); hệ thống giáo viên cốt cán bộ môn tại các trường nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn tiếng Anh theo trường và cụm trường. Sở GD&ĐT, mỗi phòng GD&ĐT bố trí 01 chuyên viên tốt nghiệp Đại học sư phạm tiếng Anh (hệ chính quy) có chứng chỉ cao nhất của cấp học để phụ trách và chỉ đạo dạy học tiếng Anh trên địa bàn.
 
4. Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh .
Đối với giáo viên: Tổ chức tập huấn, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học; giáo viên tăng cường nghiên cứu khoa học, tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Đối với học sinh: Hướng dẫn, động viên và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể như: tổ chức hội thảo, viết thư quốc tế bằng tiếng Anh; tham gia các câu lạc bộ sử dụng tiếng Anh với nhiều hình thức tổ chức đa dạng và phong phú.
Đổi mới kiểm tra, đánh giá để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Coi trọng kiểm tra đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của học sinh và việc vận dụng kiến thức ngôn ngữ nhằm phát triển, ứng dụng các kỹ năng ngôn ngữ vào các tình huống thực tiễn.
         
  5. Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang, thiết bị phục vụ việc dạy và học tiếng Anh, phấn đấu đáp ứng đầy đủ thiết bị tối thiểu theo danh mục được Bộ GD&ĐT quy định, tiến tới xây dựng phòng học tiếng nước ngoài theo đúng tiêu chuẩn.
          6. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trường, xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh, tạo động cơ học tập ngoại ngữ của thế hệ trẻ; phát huy mạnh mẽ các môi trường giao tiếp tiếng Anh trong và ngoài nhà trường giúp học sinh nâng cao ý thức tự học, sáng tạo, nâng cao trình độ và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong các điều kiện, lĩnh vực cuộc sống cũng như tạo cơ sở ban đầu để học sinh rèn luyện kỹ năng sống.
 
  7. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, thu hút sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác dạy và học tiếng Anh. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; trường học 2 buổi/ ngày, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong các nhà trường.
8. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương dạy học ngoại ngữ theo Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch thực hiện đề án dạy học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến toàn thể giáo viên, học sinh và các cấp các ngành trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của các lực lượng xã hội quyết tâm triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường và toàn xã hội.
 
          V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 
1.     Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là: 156,724 tỷ đồng
           (Các Phụ lục số 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G kèm theo).
 Bao gồm:
Kinh phí từ Chương trình  Mục tiêu quốc gia: 34,081 tỷ đồng
Ngân sách địa phương (huyện, xã): 72,044 tỷ đồng
Ngân sách tỉnh: 50,559 tỷ đồng
2. Cơ chế hỗ trợ:
Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% đối với các huyện Định Hóa, Võ Nhai; 40% đối với các huyện Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ; 20% đối với các huyện Phổ Yên, Sông Công. Riêng thành phố Thái Nguyên nếu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào năm học 2015-2016 thì sẽ được hỗ trợ 20% vào năm 2016.
3. Nội dung chi:
          - Kiểm tra thực trạng năng lực của 100% giáo viên ngoại ngữ: 453 triệu đồng.
          - Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đã tuyển dụng chính thức và đang hợp đồng ở các địa phương để đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT: 7,409 triệu đồng.
          - Kinh phí khảo sát chất lượng đội ngũ sau khi đã bồi dưỡng (cấp chứng chỉ và bố trí sử dụng – Ngân sách nhà nước đài thọ cho 01 lần thi/ 1GV): 906 triệu đồng.
          - Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếng Anh:
+ Trang bị thiết bị tối thiểu: 58,080 triệu đồng.
+ Trang bị phòng học ngoại ngữ chuyên dùng: 88,480 triệu đồng.
 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ triển khai:
1.1. Giai đoạn 2011-2015:
- Triển khai, quán triệt Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/9/2008 về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên dạy tiếng Anh ngành GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên.
 - Xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình Tiếng Anh 10 năm trong giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Lập kế hoạch rà soát, kiểm tra thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh ở các đơn vị  từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên.
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh ở các cấp để triển khai theo kế hoạch của giai đoạn này.
- Hoàn thành các điều kiện đảm bảo cho việc dạy Tiếng Anh liên thông từ Tiểu học đến Trung học phổ thông.
- Triển khai việc cung cấp, đầu tư thiết bị dạy học, xây dựng phòng học Tiếng Anh, phòng nghe nhìn và phòng đa phương tiện cho các trường ở các cấp để triển khai vào năm học 2012-2013 và các năm tiếp theo.
- Tiến độ các trường Tiểu học, THCS, THPT thực hiện theo các năm học.
(Phụ lục số 7A, 7B, 7C_ Danh sách trường TH, THCS, THPT thực hiện dạy chương trình Tiếng Anh 10 năm, giai đoạn 2012-2015).
1. 2. Giai đoạn 2016-2020:
          - Trọng tâm của giai đoạn này là triển khai chương trình Tiếng Anh bắt buộc 10 năm trên quy mô toàn tỉnh. Tập trung các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học Tiếng Anh.
- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực ngoại ngữ của giáo viên Tiếng Anh ở các cấp học; cử giáo viên đi tập huấn ở trong nước, khu vực và các nước nói tiếng Anh.
          - Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo đủ thiết bị tối thiểu/lớp và 01 phòng chuyên dùng/trường.
- Tiến độ các trường Tiểu học, THCS, THPT thực hiện theo các năm học.
(Phụ lục số 8A, 8B, 8C_ Danh sách trường TH, THCS, THPT thực hiện dạy chương trình Tiếng Anh 10 năm, giai đoạn 2016-2020)
2. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường học.
2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch.
Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường THPT tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch trong phạm vi toàn tỉnh theo hàng năm và từng giai đoạn, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh;
2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các kế hoạch                triển khai hoạt động và đầu tư thực hiện kế hoạch hàng năm và từng giai                    đoạn để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt;
Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, xây dựng các kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước hàng năm và từng giai đoạn đê ̉thực hiện kế hoạch.
2.3. Sở Tài chính.
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, cơ quan liên                 quan phân bổ kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chi kinh phí thực hiện kế hoạch theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.
 
2.4. Sở Nội vụ.
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành qui định về tuyển dụng giáo viên tiếng Anh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh trong từng giai đoạn.
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ hướng dẫn, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng định mức biên chế giáo viên ngoại ngữ phù hợp trên địa bàn tỉnh tùy theo đặc điểm, nhu cầu giáo giáo viên của từng vùng, miền.
 
2.5. Ủy ban nhân dân các huyện,  thành phố, thị xã.
Căn cứ vào kế hoạch chung của tỉnh và tình hình thực tiễn tại địa phương xây dựng kế hoạch của địa phương mình và chủ trì triển khai kế hoạch trên địa bàn. Ban hành các văn bản chỉ đạo phòng GD&ĐT, các trường Tiểu học, THCS triển khai theo kế hoạch.
Tuyển dụng, điều động, bố trí sắp xếp bổ sung đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo đúng qui định và kế hoạch được phê duyệt.
Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn đảm bảo theo từng giai đoạn, từng năm học.
 
2.6. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã:
 
       Tham mưu với UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học (các khối lớp từ lớp 3 đến lớp 5), THCS theo Chương trình mới trên cơ sở Kế hoạch chung của tỉnh; tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường tổ chức thực hiện Chương trình và các nội dung dạy học bộ môn tiếng Anh theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
 
 
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các sở, Ngành: GD & ĐT, KH & ĐT,
Tài chính, Nội vụ;
- Ban Văn hóa - XH HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh;
- Đ/c Linh. PVP;
- Lưu: VT, VX
C T 2 - 2012
KH Dạy và học Tiếng Anh
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Ma Thị Nguyệt
 
 
 
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 15/02/2012 14:51
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    108
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File