CV 415-Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2011 - 2012

Gửi lên: 28/02/2012 07:58, Người gửi: quynhvp, Đã xem: 1157
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
  Số: 415/SGD&ĐT - GDTrH            Thái Nguyên, ngày 27 tháng  02 năm 2012
   V/v Tổ chức thi Olympic tiếng Anh
  trên Internet cấp tỉnh năm học 2011 - 2012      
             
                     Kính gửi:   - Các phòng GD&ĐT huyện (thành phố, thị xã);
                                      -  Các trường Trung học phổ thông,
 
Thực hiện kế hoạch năm học 2011 -2012; công văn số 7285/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011-2012; thông báo ngày 20/02/2012 từ Ban tổ chức cuộc thi IOE, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên Internet" cấp tỉnh như sau:
I. Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (vòng 25)
1. Đối tượng dự thi
- Học sinh các lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trên địa bàn tỉnh (đã dự thi cấp trường, cấp huyện).
- Vòng thi cấp tỉnh tổ chức cho 9 huyện, thành phố, thị xã. Mỗi huyện, thành phố, thị xã và các trường THPT trên địa bàn có học sinh dự thi là một đơn vị dự thi.
- Đội tuyển của mỗi huyện, thành phố, thị xã và của mỗi trường THPT tối thiểu là 02 học sinh, tối đa là 40 học sinh/ khối lớp. Để tham gia được vòng thi cấp tỉnh, học sinh phải vượt qua được vòng thi tự luyện thứ 24.
2. Thời gian: Khai mạc 6h30 ngày 24 tháng 3 năm 2012 (Tổ chức khai mạc đối với khối 3 và 10).
 Giờ thi chính thức của các khối lớp:
Ngày thi thứ nhất : 24/03/2012
Khối 3 và 10 : 7h00 - 8h00
Khối 4 và 11 : 8h30 - 9h30
Khối 5 và 12 : 10h00 - 11h00
Khối 6: 13h00 - 14h00
Khối 9 : 14h30 - 15h30
Khối 7 : 16h00 - 17h00
Khối 8 : 17h30 - 18h30
 
Tuyệt đối không tổ chức thi ngoài thời gian quy định trên cho từng khối, lớp.
Những đơn vị gặp sự cố trong quá trình tổ chức kỳ thi, báo cáo ngay với BTC cấp tỉnh theo số ĐT: 0912 552 477 (Đ/c Trần Thị Mỹ Quang, phòng GDTrH) để tổ chức vào ngày thi dự phòng.
(Ngày thi thứ hai : 25/03/2012, đề thi khác ngày 24/3/2012, ngày thi dự phòng
Khối 3 và 10: 7h00 - 8h00
Khối 4 và 11: 8h30 - 9h30
Khối 5 và 12: 10h00 - 11h00
Khối 6: 13h00 - 14h00
Khối 9: 14h30 - 15h30
Khối 7: 16h00 - 17h00
Khối 8: 17h30 - 18h30)
 
Lưu ý:
          Các đơn vị chọn học sinh thi vòng 25 cấp tỉnh chỉ dựa vào kết quả thi chính thức của vòng 20 (có biên bản phòng thi), không dựa vào kết quả các vòng tự luyện.
 
3. Địa điểm: Sở GD&ĐT giao cho các phòng GD&ĐT chủ động thống nhất với các trường THPT trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị địa điểm thi. Các trường THPT có trách nhiệm phối hợp với các phòng GD&ĐT để tổ chức tốt cuộc thi này.
4. Thành lập Ban coi thi
- Mỗi phòng GD&ĐT trong tỉnh và các trường THPT trên địa bàn cùng huyện, thành phố, thị xã thành lập một Ban coi thi cấp tỉnh.  
Trưởng ban: 01 lãnh đạo phòng GD&ĐT.
Các Phó trưởng ban: Lãnh đạo của mỗi trường THPT có học sinh dự thi.
 Giáo viên coi thi: Cán bộ, giáo viên của đơn vị mình (lưu ý: các giáo viên tham gia coi thi không phải là giáo viên môn Tiếng Anh).
Sở GD&ĐT ủy quyền cho phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Ban coi thi tại đơn vị mình.
Họp Ban coi thi vào lúc 14h00 ngày 23/3/2012. (Trưởng Ban coi thi có trách nhiệm thông báo cho Đoàn giám sát địa điểm làm việc của Ban coi thi.)
 
5. Đoàn giám sát  
- Mỗi Phòng GD-ĐT cử 5 cán bộ, giáo viên trong đó ít nhất phải có một lãnh đạo cấp phòng đi giám sát tại huyện bạn (nếu đơn vị nào có nhiều điểm thi thì thông báo cho đơn vị được cử đến giám sát biết để cử thêm cán bộ giám sát) theo phân công cụ thể như sau:
 
 
 
STT Phòng GD&ĐT Nơi đi
1 Đại Từ Đồng Hỷ
2 Định Hóa Phú Bình
3 Đồng Hỷ Phú Lương
4 Phú Bình Phổ Yên
5 Phú Lương Sông Công
6 Phổ Yên TP Thái Nguyên
7 Sông Công Võ Nhai
8 TP Thái Nguyên Đại Từ
9 Võ Nhai Định Hóa
 
- Quyết định cử Đoàn Giám sát (do phòng GD&ĐT nơi cử đi ra quyết định) gửi cho BTC cấp tỉnh 01 bản và phòng GD-ĐT tới giám sát 01 bản trước ngày 19/3/2012.
- Đoàn cán bộ giám sát phải có mặt tại địa điểm thi của huyện bạn để tham gia cuộc họp Ban coi thi cấp tỉnh lúc 14h00 ngày 23/3/2012.
 
Các trường THPT chủ động báo số lượng học sinh đủ điều kiện thi cho các phòng GD&ĐT trên địa bàn và hoàn thiện hồ sơ cho học sinh theo đúng quy định của Ban tổ chức cuộc thi trước khi cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 15/3/2012.
Lưu ý: Các biên bản thi cấp tỉnh, biên bản của đoàn giám sát, danh sách và kết quả thi của thí sinh phải niêm phong và gửi về phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 25/3/2012. Bản mềm gửi về địa chỉ Email:
                                                     tranthimyquang.so@thainguyen.edu.vn
 
II. Một số lưu ý và công tác báo cáo
- Các phòng GD&ĐT, các trường THPT không có học sinh tham gia dự thi và tổ chức thi phải báo cáo Sở GD&ĐT trước ngày 13/3/2012; đồng thời báo cho nơi được cử đến giám sát và vẫn phải cử người đi giám sát theo quy định.
- Các phòng GD&ĐT, các trường THPT cần quan tâm đến các thông tin được cập nhật trên website: www.ioe.vn để thực hiện. Đặc biệt cần nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan đến các kì thi này để thực hiện.
          - Việc cấp mã dự thi cấp tỉnh: Các phòng GD&ĐT cử người (có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy nhiệm) nhận mã dự thi cấp tỉnh (chính thức và dự bị) tại Phòng GDTrH vào 9h00 ngày 23/3/2012.
- Sở GD&ĐT ủy quyền cho các Ông (Bà) trưởng Ban coi thi cấp tỉnh của mỗi huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức họp với các đơn vị có học sinh dự thi tại điểm thi của mình để thống nhất các công việc cần thiết cho kỳ thi như chuẩn bị cơ sở vật chất, lập danh sách các phòng thi, đóng góp kinh phí v.v.
- Thẻ học sinh dùng theo mẫu hiện hành.
- Các đơn vị nên có sự phối hợp với cơ quan VNPT, Viettel tại địa phương hoặc khai thác các phòng Internet đảm bảo chất lượng cho cuộc thi này.
 
III. Kinh phí
- Kinh phí cho các Ban coi thi: chi theo chế độ tài chính hiện hành.
          - Kinh phí cho học sinh dự thi: Do các đơn vị có học sinh dự thi thống nhất và đóng góp, thực hiện chi theo chế độ tài chính hiện hành.
         
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần báo cáo với Sở GD&ĐT để kịp thời chỉ đạo (bà Trần Thị Mỹ Quang - Phòng GDTrH,
                                            Điện thoại 02803 852 418 hoặc 0912 552 477)
 
  Nơi nhận:                                                                  KT. GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
-  Lưu VT, GDTrH, GDTH.                                         
 
 
                                                                                            (đã ký)
 
 
 
                                                                               Vũ Thị Nga
 

Ghi chú: Danh sách và số điện thoại liên hệ của các phòng GD&ĐT
 
STT Phòng GD&ĐT Lãnh đạo phòng Điện thoại
1 Đại Từ Nguyễn Văn Hưng 0915 419 322
2 Định Hóa Nguyễn Văn Lợi 0987 944 244
3 Đồng Hỷ Nguyễn Thế Lương 0946 236 758
4 Phú Bình Dương Minh Thắng 0976 178 179
5 Phú Lương Nguyễn Đức Dũng 0978 552 888
6 Phổ Yên Nguyễn Thanh Cao 0912 661 482
7 Sông Công Nguyễn Văn Lương 0914375175
8 TP Thái Nguyên Lê Xuân Hải 0912 488 925
9 Võ Nhai Ma Văn Son 0943 040 831
 
 
 

Tải về

Từ site Trang điện tử Trường THPT Đại Từ:
( Dung lượng: 69.00 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 28/02/2012 07:58
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    13
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File