Kế hoạch đổi mới PPDH, PPQL năm học 2010-2011

Gửi lên: 26/09/2010 15:41, Người gửi: lehongphongdtu, Đã xem: 1346

 

së gd&®t th¸i nguyªn

tr­êng thpt ®¹i tõ

Sè……/kh-nt

 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

§¹i Tõ, ngµy 01.th¸ng 10 n¨m 2009

 

KÕ ho¹ch

TriÓn khai chñ tr­¬ng cña Bé GD&§T "Mçi gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc thùc hiÖn mét ®æi míi trong PPDH vµ QL. Mçi tr­êng cã mét kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ ®æi míi PPDH. Mçi tØnh cã mét ch­¬ng tr×nh ®æi míi PPDH"

 

Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 1142/SGD§T-GDTrH ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2010 vÒ huíng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô GDTrH n¨m häc 2009-2010 cña Së GD&§T Th¸i Nguyªn. Trong ®ã Së yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ tæ chøc ®¸nh gi¸ mét n¨m thùc hiÖn chñ tr­¬ng "Mçi gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc thùc hiÖn mét ®æi míi trong PPDH vµ QL. Mçi tr­êng cã mét kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ ®æi míi PPDH. Mçi tØnh cã mét ch­¬ng tr×nh ®æi míi PPDH". Tr­êng THPT §¹i Tõ x©y dùng kÕ ho¹ch tiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®æi míi nh­ sau:

I. C¨n cø x©y dùng:

C¨n cø c«ng v¨n sè 7418/BGD§T-GDTrH  ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2010 vÒ huíng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô GDTrH n¨m häc 2010-2011 cña Bé GD&§T.

C¨n cø kÕ ho¹ch sè 1286/KH-SGD§T ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2010 vÒ huíng dÉn kÕ ho¹ch triÓn khai chñ tr­¬ng cña Bé GD&§T "Mçi gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc thùc hiÖn mét ®æi míi trong PPDH vµ QL. Mçi tr­êng cã mét kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ ®æi míi PPDH. Mçi tØnh cã mét ch­¬ng tr×nh ®æi míi PPDH" cña Së GD&§T Th¸i Nguyªn.

C¨n cø kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 cña tr­êng THPT §¹i Tõ

II. Môc ®Ých, nhiÖm vô:

1. Môc ®Ých.

- N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña l·nh ®¹o nhµ tr­êng vµ cña CBGV, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho CBGV trong nhµ tr­êng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi GDPT gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng.

- Gióp CBQL vµ CBGV trong tr­êng n¨m ®­îc c¸ch thøc ®æi míi, ®èi míi PPKT§G ®Ó thóc ®Èy ®æi míi PPDH vµ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý.

- §æi míi c¸ch thøc qu¶n lý cña BGH vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng, qu¶n lý HS cña GV chñ nhiÖm, ®æi míi c¸ch d¹y, c¸ch so¹n gi¸o ¸n, c¸ch kiÓm tra ®¸nh gi¸. §æi míi c¸ch häc cña häc sinh.

- Mçi GV vµ CBQL ph¶i ®¨ng ký mét ®æi míi vÒ QL hoÆc ®æi míi vÒ PPDH

2. NhiÖm vô.

a. §èi víi Ban gi¸m hiÖu vµ c¸n bé chñ chèt

- T¨ng c­êng tù häc tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é lý luËn, tÝch cùc häc tËp thùc hiÖn chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng. Thµnh thôc PP ®¸nh gi¸ GV, PPQL, PP x©y dùng kÕ ho¹ch, PP tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, PP giao tiÕp...

- Tù båi d­ìng kiÕn thøc tin häc, ngo¹i ng÷, t¹o ®iÒu kiÖn cho CBQL, CBGV ®i häc ®Ó n©ng chuÈn theo chuyªn ngµnh phï hîp víi nhiÖm vô ®­îc giao.

- X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®æi míi, tÝch cùc ®«n ®èc vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn thùc hiÖn ®æi míi PPDH, PPKT§G ®Ó thóc ®Èy PPDH.

- TriÓn khai ®ång bé  c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc, qu¶n lý ®Êy ®ñ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh GDPT

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc tù nguyÖn cña häc sinh ®¹t hiÖu qu¶, tæ chøc d¹y häc ph©n ho¸, d¹y tù chän trªn c¬ së ®éi ngò GV vµ CSVC nhµ tr­êng.

- Tæ chøc tèt c¸c cuéc vËn ®éng cña ngµnh vµ phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc"

- Tæ chøc cho CBGV nghiªn cøu vµ viÕt b¸o c¸o khoa häc, tæ chøc ®æi míi sinh ho¹t chuyªn m«n.

- X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm cô n¨m häc phï hîp víi t×nh h×nh nhµ tr­êng.

b/ §èi víi CBGV.

- T¨ng c­êng tù häc tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é lý luËn, tÝch cùc häc tËp thùc hiÖn chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng. Thµnh thôc PPKT§G häc sinh.

- TÝch cùc trau råi kiÕn thøc kü n¨ng trong PPDH, PPKT§G, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý HS, PP nghiªn cøu khoa häc, PP ®äc tµi liÖu, PP øng xö s­ ph¹m, PP xö lý t×nh huèng....

- Tù thiÕt kÕ bµi gi¶ng phï hîp víi ®èi t­îng ng­êi häc, tù häc kü nqng sö dông thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, thiÕt bÞ truyÒn thèng vµ ®å dïng d¹y häc.

- So¹n bµi gi¶ng theo ph­¬ng ph¸p tr×nh chiÕu thµnh th¹o, biÕt c¸ch tra cøu tµi liÖu trªn m¹ng Internet ®Ò vËn dông ®­a vµo bµi gi¶ng.

- T¨ng c­êng häc hái, tham gia tÝch cùc c¸c chuyªn ®Ò, mçi gi¸o viªn ph¶i cã mét b¸o c¸o khoa häc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi míi.

III. KÕ ho¹ch triÓn khai.

1. KÕ ho¹ch.

 

Thêi gian

(th¸ng/n¨m)

Néi dung c«ng viÖc

Ghi chó

8/2010

-TriÓn khai v¨n b¶n chØ ®¹o cña ngµnh ®Õn toµn thÓ CBQL, CBGV. Tæ chøc tËp huÊn cho CBGV theo c¸c chuyªn ®Ò

- ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cho n¨m häc míi

 

9/2010

- ChØ ®¹o c¸c tæ chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch cña tæ, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vµ c¸c qui ®Þnh cña nhµ tr­êng, qui chÕ, chuÈn ®¸nh gi¸,..

- X©y dùng ®iÒu lÖ vµ kÕ ho¹ch thi GV d¹y giái cÊp tr­êng

- TriÓn khai thùc tËp chuyªn m«n theo c¸c chuyªn ®Ò

 

10/2010

- Thi GVDG côm tr­êng ë huyÖn §¹i Tõ, tæ chøc chuyªn ®Ò ®æi míi PP d¹y «n thi TN líp 12

- Tæ chøc viÕt b¸o c¸o khoa häc vÒ ®æi míi PPDH

 

11/2010

- Tæ chøc chuyªn ®Ò ®æi míi PPKT ®Ó thóc ®Èy ®æi míi PPDH cho tÊt c¶ c¸c m«n

- TriÓn khai trao ®æi chuyªn m«n gi÷a tæ V¨n, tæ To¸n cña tr­êng víi ®¬n vÞ tr­êng b¹n

- Tæ chøc thi so¹n bµi gi¶ng ®iÖn tö

 

12/2010

- Tham gia héi thi GVDG cÊp tØnh c¸c bé m«n KHTN (tèi thiÓu 12 ®/c)

- Tæ chøc thi ra c©u hái kiÓm tra ®Ó x©y dùng ng©n hµng ®Ò thi vµ ®Ò kiÓm tra

 

01/2011

- Tæ chøc chuyªn ®Ò nghiÖp vô chuyªn m«n, t×m hiÓu quy chÕ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i HS

 

02/2011

- Tæ chøc chuyªn ®Ò båi d­ìng HSG khèi 10, khèi 11 cho mét sè m«n

- Tæ chøc thùc tËp chuyªn m«n c¸c giê sö dông b¶n ®å, tranh vÏ kÕt hîp víi m¸y tÝnh

 

03/2011

- Tæ chøc thùc tËp chuyªn m«n c¸c giê thùc hµnh, thÝ nghiÖm

 

04,5/2011

- Tæ chøc chuyªn ®Ò ®æi míi PP «n thi tèt nghiÖp 6 m«n

- Tæ chøc «n tËp cho häc sinh

 

2. ChØ tiªu.

- 100% CBGV, CBQL cã mét giê d¹y øng dông CNTT hoÆc h­íng dÉn HS thùc hµnh thÝ nghiÖm thµnh c«ng.

- 40% CBGV cã s¸ng kiÕn trong ®æi míi qu¶n lý vµ trong ®æi míi d¹y häc ®­îc ngµnh ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i ®¹t yªu cÇu trë lªn

- Trªn 90% GV c¸c bé m«n KHTN ®¹t danh hiÖu GVDG cÊp tØnh

- Trªn 80% GV ®¹t danh hiÖu GVDG cÊp tr­êng.

IV BiÖn ph¸p thùc hiÖn.

- C«ng t¸c t­ t­ëng: Qu¸n triÖt nghiªm tóc c¸c van b¶n chØ ®¹o cña ngµnh vÒ viÖc ®æi míi PPDH, PPKT§G ®Ó thóc ®Èy PPDH. Tæ chøc tèt c¸c chuyªn ®Ò ®· th«ng qua trong kÕ ho¹ch n¨m häc

- H­íng dÉn c¸c tæ chuyªn m«n ®æi míi h×nh thøc sinh ho¹t tæ, tËp trung chñ yÕu vµo viÖc trao ®æi PPDH, PPKT§G; tæ chøc thùc tËp chuyªn m«n theo c¸c chuyªn ®Ò

-  Ph©n c«ng 2 ®/c PHT phô tr¸ch chuyªn m«n tæ chøc dù giê, rót kinh nghiÖm sau giê gi¶ng.

- Tæ chøc c¸c cuéc thi chuyªn m«n gi÷a côm tr­êng ®Ó CBGV häc hái kinh nghiÖm lÉn nhau.

 - ViÕt b¸o c¸o khoa häc, lµm ®Ò tµi s¸ng kiÕn cÒ ®æi míi.

- øng dông tÝch cùc Internet ®Ó khai th¸c phÇn mÒm vµ kiÕn thøc vµo bµi gi¶ng

V. Ph©n c«ng thùc hiÖn

1. Ban gi¸m hiÖu.

- X©y dùng kÕ ho¹ch TriÓn khai chñ tr­¬ng cña Bé GD&§T "Mçi gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc thùc hiÖn mét ®æi míi trong PPDH vµ QL. Mçi tr­êng cã mét kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ ®æi míi PPDH. Mçi tØnh cã mét ch­¬ng tr×nh ®æi míi PPDH"

- Cö CBGV tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp båi d­ìng do tr­êng vµ Së tæ chøc

- X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò theo dù kiÕn trong tõng th¸ng cña kÕ ho¹ch chung

- C©n ®èi ng©n s¸ch chi phÝ ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®¹t hiÖu qu¶

2. C¸c tæ chuyªn m«n vµ CBGV

- Chñ ®éng tÝch cùc, tù gi¸c båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, lý luËn chÝnh trÞ.

- Phèi hîp víi CBGV trong tæ, trong tr­êng ®Ó dù giê, rót kinh nghiÖm vµ trao ®æi PPDH tÝch cùc.

- T¨ng c­êng sö dông hiÖu qu¶ th­ viÖn cña nhµ tr­êng ®Ó khai th¸c kiÕn thøc ®øc vµo bµi gi¶ng.

- X©y dùng kÕ ho¹ch cña tæ phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh nhµ tr­êng, tÝch cùc tham m­u cho BGH vÒ viÖc thùc hiÖn ®æi míi theo tinh thÇn chØ ®¹o cña Së.

 

 

N¬i nhËn.

- Së GD&§T Th¸i Nguyªn (®Ó b/c)

- C¸c tæ chuyªn m«n (®Ó t/h)

- Ban gi¸m hiÖu (®Ó c®)

- L­u VT

T/M Ban gi¸m hiÖu

HiÖu tr­ëng

(®· ký)

 

 

TrÇn V¨n H­ng

 

    

Tải về

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 26/09/2010 15:41
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    16
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File