Kế Hoạch Đổi mới phương pháp năm 2010

Gửi lên: 27/09/2010 07:13, Người gửi: lehongphongdtu, Đã xem: 4042

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ

Số……/KH-NT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đại Từ, ngày 01.tháng 10 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

Triển khai chủ trương của Bộ GD&ĐT "Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong PPDH và QL. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới PPDH. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới PPDH"

 

Thực hiện công văn số 1142/SGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 8 năm 2010 về huớng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2009-2010 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên. Trong đó Sở yêu cầu các đơn vị tổ chức đánh giá một năm thực hiện chủ trương "Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong PPDH và QL. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới PPDH. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới PPDH". Trường THPT Đại Từ xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới như sau:

I. Căn cứ xây dựng:

Căn cứ công văn số 7418/BGDĐT-GDTrH  ngày 11 tháng 8 năm 2010 về huớng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011 của Bộ GD&ĐT.

Căn cứ kế hoạch số 1286/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2010 về huớng dẫn kế hoạch triển khai chủ trương của Bộ GD&ĐT "Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong PPDH và QL. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới PPDH. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới PPDH" của Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

Căn cứ kế hoạch năm học 2010-2011 của trường THPT Đại Từ

II. Mục đích, nhiệm vụ:

1. Mục đích.

- Nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo nhà trường và của CBGV, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV trong nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Giúp CBQL và CBGV trong trường năm được cách thức đổi mới, đối mới PPKTĐG để thúc đẩy đổi mới PPDH và đổi mới công tác quản lý.

- Đổi mới cách thức quản lý của BGH về quản lý hoạt động, quản lý HS của GV chủ nhiệm, đổi mới cách dạy, cách soạn giáo án, cách kiểm tra đánh giá. Đổi mới cách học của học sinh.

- Mỗi GV và CBQL phải đăng ký một đổi mới về QL hoặc đổi mới về PPDH

2. Nhiệm vụ.

a. Đối với Ban giám hiệu và cán bộ chủ chốt

- Tăng cường tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận, tích cực học tập thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng. Thành thục PP đánh giá GV, PPQL, PP xây dựng kế hoạch, PP tổ chức các hoạt động, PP giao tiếp...

- Tự bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, tạo điều kiện cho CBQL, CBGV đi học để nâng chuẩn theo chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương đổi mới, tích cực đôn đốc và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện đổi mới PPDH, PPKTĐG để thúc đẩy PPDH.

- Triển khai đồng bộ  các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, quản lý đấy đủ việc thực hiện chương trình GDPT

- Tổ chức các hoạt động dạy học tự nguyện của học sinh đạt hiệu quả, tổ chức dạy học phân hoá, dạy tự chọn trên cơ sở đội ngũ GV và CSVC nhà trường.

- Tổ chức tốt các cuộc vận động của ngành và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"

- Tổ chức cho CBGV nghiên cứu và viết báo cáo khoa học, tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm cụ năm học phù hợp với tình hình nhà trường.

b/ Đối với CBGV.

- Tăng cường tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận, tích cực học tập thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng. Thành thục PPKTĐG học sinh.

- Tích cực trau rồi kiến thức kỹ năng trong PPDH, PPKTĐG, phương pháp quản lý HS, PP nghiên cứu khoa học, PP đọc tài liệu, PP ứng xử sư phạm, PP xử lý tình huống....

- Tự thiết kế bài giảng phù hợp với đối tượng người học, tự học kỹ nqng sử dụng thiết bị hiện đại, thiết bị truyền thống và đồ dùng dạy học.

- Soạn bài giảng theo phương pháp trình chiếu thành thạo, biết cách tra cứu tài liệu trên mạng Internet đề vận dụng đưa vào bài giảng.

- Tăng cường học hỏi, tham gia tích cực các chuyên đề, mỗi giáo viên phải có một báo cáo khoa học trong quá trình thực hiện đổi mới.

III. Kế hoạch triển khai.

1. Kế hoạch.

Thời gian

(tháng/năm)

Nội dung công việc

Ghi chú

8/2010

-Triển khai văn bản chỉ đạo của ngành đến toàn thể CBQL, CBGV. Tổ chức tập huấn cho CBGV theo các chuyên đề

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

 

9/2010

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch của tổ, xây dựng các kế hoạch và các qui định của nhà trường, qui chế, chuẩn đánh giá,..

- Xây dựng điều lệ và kế hoạch thi GV dạy giỏi cấp trường

- Triển khai thực tập chuyên môn theo các chuyên đề

 

10/2010

- Thi GVDG cụm trường ở huyện Đại Từ, tổ chức chuyên đề đổi mới PP dạy ôn thi TN lớp 12

- Tổ chức viết báo cáo khoa học về đổi mới PPDH

 

11/2010

- Tổ chức chuyên đề đổi mới PPKT để thúc đẩy đổi mới PPDH cho tất cả các môn

- Triển khai trao đổi chuyên môn giữa tổ Văn, tổ Toán của trường với đơn vị trường bạn

- Tổ chức thi soạn bài giảng điện tử

 

12/2010

- Tham gia hội thi GVDG cấp tỉnh các bộ môn KHTN (tối thiểu 12 đ/c)

- Tổ chức thi ra câu hỏi kiểm tra để xây dựng ngân hàng đề thi và đề kiểm tra

 

01/2011

- Tổ chức chuyên đề nghiệp vụ chuyên môn, tìm hiểu quy chế đánh giá, xếp loại HS

 

02/2011

- Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng HSG khối 10, khối 11 cho một số môn

- Tổ chức thực tập chuyên môn các giờ sử dụng bản đồ, tranh vẽ kết hợp với máy tính

 

03/2011

- Tổ chức thực tập chuyên môn các giờ thực hành, thí nghiệm

 

04,5/2011

- Tổ chức chuyên đề đổi mới PP ôn thi tốt nghiệp 6 môn

- Tổ chức ôn tập cho học sinh

 

2. Chỉ tiêu.

- 100% CBGV, CBQL có một giờ dạy ứng dụng CNTT hoặc hướng dẫn HS thực hành thí nghiệm thành công.

- 40% CBGV có sáng kiến trong đổi mới quản lý và trong đổi mới dạy học được ngành đánh giá và xếp loại đạt yêu cầu trở lên

- Trên 90% GV các bộ môn KHTN đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh

- Trên 80% GV đạt danh hiệu GVDG cấp trường.

IV Biện pháp thực hiện.

- Công tác tư tưởng: Quán triệt nghiêm túc các van bản chỉ đạo của ngành về việc đổi mới PPDH, PPKTĐG để thúc đẩy PPDH. Tổ chức tốt các chuyên đề đã thông qua trong kế hoạch năm học

- Hướng dẫn các tổ chuyên môn đổi mới hình thức sinh hoạt tổ, tập trung chủ yếu vào việc trao đổi PPDH, PPKTĐG; tổ chức thực tập chuyên môn theo các chuyên đề

-  Phân công 2 đ/c PHT phụ trách chuyên môn tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm sau giờ giảng.

- Tổ chức các cuộc thi chuyên môn giữa cụm trường để CBGV học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

 - Viết báo cáo khoa học, làm đề tài sáng kiến cề đổi mới.

- ứng dụng tích cực Internet để khai thác phần mềm và kiến thức vào bài giảng

V. Phân công thực hiện

1. Ban giám hiệu.

- Xây dựng kế hoạch Triển khai chủ trương của Bộ GD&ĐT "Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong PPDH và QL. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới PPDH. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới PPDH"

- Cử CBGV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng do trường và Sở tổ chức

- Xây dựng các kế hoạch tổ chức các chuyên đề theo dự kiến trong từng tháng của kế hoạch chung

- Cân đối ngân sách chi phí hoạt động để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả

2. Các tổ chuyên môn và CBGV

- Chủ động tích cực, tự giác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

- Phối hợp với CBGV trong tổ, trong trường để dự giờ, rút kinh nghiệm và trao đổi PPDH tích cực.

- Tăng cường sử dụng hiệu quả thư viện của nhà trường để khai thác kiến thức đức vào bài giảng.

- Xây dựng kế hoạch của tổ phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, tích cực tham mưu cho BGH về việc thực hiện đổi mới theo tinh thần chỉ đạo của Sở.

 

Nơi nhận.

- Sở GD&ĐT Thái Nguyên (để b/c)

- Các tổ chuyên môn (để t/h)

- Ban giám hiệu (để cđ)

- Lưu VT

T/M Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

(đã ký)

 

 

Trần Văn Hưng

 

    

Tải về

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 22/12/2010 11:20
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    99
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File